Życzenia
Lista życzeń jest pusta
Dodaj pozycje do listy życzeń. Jeśli masz już listę życzeń, Autoryzuj
Koszyk
Produkt dodany do koszyka
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty. Dodaj swoje ulubione produkty do koszyka lub zaloguj się , jeśli wcześniej zostały dodane produkty
Ryby i owoce morza
Ryby i owoce morza prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Produkty zbożowe i sypkie
Produkty zbożowe i sypkie prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Produkty mięsne
Produkty mięsne prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Dania gotowe
Dania gotowe prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Przekąski
Przekąski prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Kiszonki i konserwy
Kiszonki i konserwy prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Zaprawy, sosy i dżemy
Zaprawy, sosy i dżemy prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Napoje
Napoje prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Kawa i herbata
Kawa i herbata prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Towary niespożywcze
Towary niespożywcze prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!

Regulamin sklepu internetowego Foodex24.pl

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedającego (FOODEX24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łęczycka 2, 85-737 Bydgoszcz) za pośrednictwem sklepu internetowego foodex24.pl zwanego dalej „sklepem internetowym”.

 

§ 1. Definicje

 

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

Adres reklamacyjny:

 

FOODEX24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Łęczycka 2

85-737 Bydgoszcz

 

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujące się pod adresem

https://foodex24.pl/dostawa.

 

Dane kontaktowe:

 

FOODEX24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Łęczycka 2

85-737 Bydgoszcz

 

e-mail: [email protected]

telefon: +48 52 511 86 77

 

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem dostawcy i kosztów dostawy określonych https://foodex24.pl/dostawa.

 

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm. i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta klienta.

 

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm.

 

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późn. zm.

 

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Konto klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

 

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 

Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru produktu w jego imieniu ze Sklepu stacjonarnego, w tym także firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym, której Klient udzielił takiego pełnomocnictwa.

 

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona na stronie foodex24.pl/dostawa.

 

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 

Sklep internetowy – stronę internetową działającą w domenie foodex24.pl, za pośrednictwem której Kupujący może złożyć zamówienie.

 

Sklep stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem:

ul. Łęczycka 2,

85-737 Bydgoszcz

 

Sprzedający:

 

FOODEX24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łęczycka 2, 85-737 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000898269, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, kapitał wpłacony 10 000,00 zł, NIP: 9532783444, REGON: 388808371, KONTO BANKOWE Santander: 69 1090 1072 0000 0001 4800 2836

 

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. w przypadku Kupujących.

 

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

 

nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

 

nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 

w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

 

nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§ 2. Warunki ogólne

 

Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 

Sprzedający oświadcza, że posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 

potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia oraz danych kontaktowych sprzedawcy;

 

dołączenia do zrealizowanego zamówienia wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.

Formularz odstąpienia od umowy się znajduje pod linkiem

 

Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www. foodex24.pl, należy je wyłączyć.

 

W celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep internetowy poprzez rejestrację. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

 

dodanie produktu do koszyka;

 

przejście do składania zamówienia przez użycie przycisku „Złóż ZAMÓWIENIE” w widoku koszyka;

 

wypełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;

 

wybór formy wysyłki;

 

wybór formy płatności;

 

złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

 

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 

W przypadku złożenia zamówienia na napoje alkoholowe Klient równocześnie oświadcza, że jest osobą, która ukończyła 18 lat. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych określających wiek Klienta.

 

Złożenie zamówienia na produkt będący napojem alkoholowym i odbiór produktu innego niż osobisty, oznacza, że Klient ustanawia Pełnomocnika, który dokona odbioru produktu w Sklepie Stacjonarnym i tym samym upoważnia Sprzedającego do wydania Produktu Pełnomocnikowi.

 

Prawo ustanowienia Pełnomocnika przysługuje jedynie osobie, która ukończyła 18 lat.

 

Pełnomocnik ustanowiony zostaje przez Klienta jedynie do odebrania Produktu ze Sklepu i jego dostarczenia Klientowi, nie zawiera on jednak umowy sprzedaży, albowiem ta zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 

Pełnomocnikiem może być pracownik Sprzedającego lub pracownik firmy kurierskiej, która współpracuje ze Sprzedającym, a którą Klient wskazał w zamówieniu.

 

Sprzedający nie wyda Produktu będącego napojem alkoholowym Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości, ani Pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości.

 

Pełnomocnik nie wyda Produktu osobie będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości.

 

W przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w ust. 9 i 10, Sprzedający złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, pomniejszone o koszty dostawy.

 

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

Na każdy sprzedany produkt na życzenie Kupującego może być wystawiona faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Akceptacja Kupującego na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania dokumentów zakupu w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Kupującego wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sprzedający przekaże Kupującemu dowód zakupu w wersji papierowej, przekazując go na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim

 

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 5 Rękojmia

  

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).

 

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 

żądać usunięcia wady.

 

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

 

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

 

Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce “Regulamin sklepu”.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2021r.